Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Κορωνίδας > Χωριανόπουλος Ευστάθιος
Ο Σταθάκης. Πρόεδρος το 1950 και το 1964.
(624x1020)