Βιντεοσκοπήσεις
1989 Γιάννης Βιτζηλαίος - Γώργος Λιερός  (Κωμιακή 1989)   
από Αρχείο Γιάννη Πρεβενιού
Σύλλογος Κορωνίδας Νάξου - Καταστατικό τού Συλλόγου Κορωνίδας
Διάφορα